top of page

Case

Här sammanfattar vi ett urval av projekt som vi genomfört. Vi är måna om våra kunders sekretess när det gäller konkreta studier, och avslöjar därför inte alltid mycket om kunden eller produktkategorin. Vi är dock stolta över att vi arbetar med de allra största och viktigaste aktörerna inom svensk dagligvaruhandel, samt många aktörer inom mode, convenience, snabbmat, elektronik, och e-handel.

DLF och dess medlemsleverantörer

Kategoriutveckling

Utmaning

För att kunna utveckla en kategori och dess kampanjplatser behöver vi förstå hur shoppern beter sig och närmar sig kategorins segment och varor.

 

Tillsammans med DLF och dess leverantörer genomfördes världens största eyetrackingbaserade beteendestudie på ICA i Maxi- och Supermarket-formaten. Med den data som samlades in kan vi på detaljerad nivå förstå butikens spelplan såväl som begränsningar och möjligheter för kategorier och säljplatser.

Lösning

 • Storskalig eyetracking genom shopperns hela besök

 • Intervjuer med shopper vid entré och efter butiksbesöket

 • Kvittodata från de kunder som genomförde eyetracking

 • Dokumentering av inköpslistor

Resultat

 

 • Ökad förståelse i branschen om butikens spelplan och hur detta måste påverka den kommersiella planeringen

 • Påverkan på kategoriplaner, planogram och promotion guidelines

 • Integrerad datadriven del i kommunikationen med både centrala kedjor och enskilda butiker

 • Utbildningsmaterial i företagen, föreläsningar på säljkonferenser

Category Development

Varumärke inom kolonial mat

Produkt- & koncepttest

Product Development

Utmaning

Majoriteten av alla produktlanseringar misslyckas inom ett år. Det kostar företag enorma pengar. Att ta en produkt till marknaden utan att testa innebär en än större risk att misslyckas.

 

Vår kund ville utreda hur en ny miljövänlig förpackningslösning fungerade i verkligheten för att säkerställa en så lyckad lansering som möjligt.

Lösning

 

Lösningen blev ett projekt där vi undersökte flera olika aspekter kopplat till den nya produktdesignen. Både utifrån den faktiska butiksmiljön där den säljs och efter den konsumerats.


Vi använde oss av flera förklarande källor – så kallad triangulering: 

 • Försäljningsdata

 • Shopperintervjuer

 • Driftsintervjuer från butik

Resultat

 

 • Shoppers väldigt positiva till den nya designen

 • Ingen försäljningsminskning – tendens till ökning

 • Medarbetare i butik något skeptiska

  • Åtgärd utförd med att flytta placeringen av EAN på förpackningen för enklare hantering

  • Nya plockrutiner skapades för effektivare hantering av produkterna i hyllan

 • Insikter från projektet innebar listning på alla svenska kedjor

 • En ny och mer miljövänlig förpackning nådde marknaden med bättre förutsättningar att lyckas

Flera varumärke inom dagligvaror

Insikter online

Utmaning

Vår kund agerar i en livsmedelskategori som senaste 10 åren varit under stor tillväxt, drivet av en ökad miljömedvetenhet och innovativ kategoriutveckling. Utmaningen för kunden är att den ökade försäljningen inte resulterat i ökad yta i butikernas planogram.

 

För att få tillgång till större säljyta flyttades ett av segmenten till en närliggande kategori som svarar upp mot samma shopperbehov. Retail Academics testade upplägget för att skapa en stark grund för de centrala kedjeförhandlingarna.

Lösning

 • I Retail Academics samarbetsbutiker testades den nya segmentstillhörigheten med Latin square design

 • Intervjuer genomfördes med shoppers för att säkerställa deras perspektiv på flytten

 • Intervjuer med butikspersonal genomfördes för att säkra driftsperspektivet

Resultat

 

 • Segmentet som flyttades ökade med 11 % utan att negativt påverka den kategori som segmentet flyttades till

 • Positiv påverkan på den totala marginalen i båda segmenten

 • Shoppern ansåg flytten logisk

 • Hög verkningsgrad i de centrala förhandlingarna vilket resulterat i större andel i det centrala planogrammen

Varumärke inom färskvaror

Butikstest

In-Store Testing
Online Insights

Utmaning

De senaste åren har e-handeln för dagligvaror ökat snabbast inom detaljhandeln och det är en trend som blivit ännu tydligare under covid-19.

 

Vår kund upplevde ett behov av att bättre förstå shopperbeteendet online, olika köpmönster, varumärkes roll i kategorin online och köpbeteendet hos olika kedjor. Detta för att de i sin tur ska kunna stärka sin digitala affär.

Lösning

 

Lösningen blev ett projekt där vi undersökte 500 shoppers beteende online när de handlar mat.

 • Onlinepanel med nationellt representativt underlag av shoppers avseende ålder och kön

 • 500 shoppers indelade i olika målgrupper

Resultat

 

 • Resultaten visar vilken kanal som föredras vid specifika inköp

 • Prisfrågan var mer relevant i undersökt kategori än i övriga onlinekategorier

 • 43 % spontan erinran till varumärke, följt av nästa leverantör om 15 %

 • Varumärket är förstahandsvalet för fler än 50 % av shoppers

 • Insikterna gav en samsyn i organisationen

 • Materialet fungerar som ett stöd i dialog med kedjorna

 • Materialet hjälpte till att sätta basen och göra varumärket mer sökbart och synligt

Internationell butikskedja

Butiksutveckling

Store Development

Utmaning

En butikskedja skulle genomföra en större ombyggnation inom en av kedjans format. I syfte att förstå hur kundvarvet, kategorier och kampanjplatser borde utvecklas genomförde vi en genomlysning av shopperns syn på butiken inom ramen för vår produkt Butiksutveckling – Er Kundrunda.

 

Målsättningen var att skapa en prioritetslista av utvecklingsområden som kan driva mer effektiv försäljning och ökad kundlojalitet. Efter ombyggnationen genomfördes en eftermätning för att säkerställa att insatserna fick önskat resultat.

Lösning

 

 • Eyetrackning för att förstå shopperns beteende i butik

 • Observationer för att förstå kundvarvets effektivitet

 • Intervjuer med shoppers för att få shopperns perspektiv på hur butiken bör utvecklas

 • POS och ytdata för att optimera kategoriernas yta och säljeffektivitet

 • Benchmark mot andra butiker i samma format

Resultat

 • Studien identifierade frikopplingsytor där kunden inte var i "shopping mode". Nya ankarpunkter byggdes i kundvarvet vilket ökade försäljning och drog ner tempot i butiken

 • Aktiviteter genomfördes för att öka trafiken in och tiden i kategorin då förstudien visade sämre yteffektivitet än i referensbutiker. Tiden och antal köpta varor ökade i avdelningen

 • 10 kampanjplatser med hög synlighet men låg konvertering ändrade inramning och drevs mot både pris och inspiration, vilket gav ökad konvertering på säljplatserna

Campaign Development

Kampanjutveckling

Utmaning

I butiksmiljön möts shoppern av en stor mängd intryck från flera olika källor – skyltar, skärmar, produkter, andra kunder m.m.

Vår kund ville förstå hur deras budskap i olika kampanjer uppfattas av shoppern och hur de löpande kan utvecklas för att maximera effekten av kommunikationen. Meningen var att på så sätt utveckla kampanjerna, öka förhandlingskraften och kunskapsövertaget, samt tydligt koppla effekt till kommunikationsinitiativen.

Lösning

 

En månatlig uppföljning av kommunikationsinitiativ med hänsyn till kampanjcykler. Vi använder flera förklarande källor för att utvärdera kampanjerna. 

 • Försäljningsdata: artiklar, kategori, kampanj, butik 

 • Shopperintervjuer

 • Observationer

Med hjälp av insikterna skapar vi en löpande kunskapsbank för att förutspå vad en annons på en kampanjplats ger för effekt samt får ökad förståelse om varför samt utvecklingspotential.

Resultat

 

 • Placering av kommunikation är avgörande för effekt

 • Tydlig vara–pris-kommunikation ökar trafik till butik med 13 %

 • Kontrasterande färger oftast bättre än miljöbilder

 • Filmat material uppvisar 16 % högre försäljning

 • 9 av 10 shoppers föredrar filmat material 

 • Relevans i budskap driver konvertering

 • Reducerat antal budskap driver försäljning

bottom of page